Ga naar de inhoud

Privacy Statement – 4 Mijl van Emmen

4 Mijl van Emmen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens 4 Mijl van Emmen verwerkt.

 

Grondslagen voor verwerking

4 Mijl van Emmen verwerkt gegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

4 Mijl van Emmen verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

• Het verlenen van diensten, ten behoeve van het organiseren van evenementen.

• Advisering, bemiddeling en verwijzing.

• Marketing- en communicatieactiviteiten.

Het delen van uw gegevens 4 Mijl van Emmen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundige tot het verwaardigen van startbewijzen, tickets en bestelde producten.

Daarnaast zal 4 Mijl van Emmen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partijen, te denken valt aan een accountant of webhosting.

Met de derde partij die namens en in opdracht van 4 Mijl van Emmen uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door 4 Mijl van Emmen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.